Термите на Акве Калиде

Oт доц. д -р Димчо МОМЧИЛОВ,  Университет ” Проф. д – р Асен Златаров”

На 15 км северозападно от съвременния град Бургас се намират едни от най – известните в древна  Тракия минерални бани. Тяхната популярност далеч надхвърляла пределите на Балканския полуостров. От поне двадесет и пет  века тук е използвано уникалното съчетание на топлите води с лечебната кал на близкото Атанасовско езеро и солената морска Вода. Различни и невинаги точни са наименованията на тези бани – те са известни във времето и като Анхиалски (поради административната си близост) и като Айтоски, а в по – ново време и като Бургаски. Всъщност обаче това са античните Акве Калиде, получили през Средновековието името Терма, както и формите Мигали Терме, Термополис.

Доц. д - р Димчо Момчилов

Доц. д – р Димчо Момчилов

През почти трите хилядолетия (повече от 25-те века на съществуването си), Бургаските минерални бани са пресечна точка на народи, култури и епохи. За това говорят многобройните сведения – как от горещ извор с лечебни свойства и почитано тракийско светилище на трите нимфи, привличало многобройни поклонници,  се стига до развиването на мащабна римска баня (като същевременно има сериозни податки и за no – ранна, вероятно гръцка баня). Традициите продължават без прекъсване и през Средновековието и намират своя континюитет в изграждането върху античните и средновековните останки на турска баня през средата на XVI в. Почитта към лечебните свойства, оползотворени още от II в. от римляните, се открива във впечатленията и възхищението за отличните и най – полезни за лекуване топли бани според готския историк Йорданес и добре се проследяват през положителното отношение на аварския хан Баян, а така също и в политиката на Византия, до финалния епизод – Варварското отношение на Анри Фландърски и неговите рицари (последните независимо от крайното възхищение на Жофроа Вилардуен към града и особено към качествата на минералните води палят и рушат). Следващ момент е безличният градеж (на фона на античните и средновековните архитектурни останки) от времето на Сюлейман II, който върху по – ранните бански съоръжения изгражда една невзрачна банска постройка, нехармонираща с турската имперска идея, разрушила в основна степен останките от римската и средновековната баня. И Всичко това последано от безобразната социализация през XX В., която до голяма степен е довършила отстраняването на неунищожените от турците структури през XVI в.

Акве Калиде

Акве Калиде

Допреди няколко години – т. е. до 2008 г., те бяха известни основно по изворови сведения и от първоначалните археологически бележки за тях. Последните се свеждаха главно до сведенията на Богдан Филов и Б. Ангелов от първите десетилетия на XX в., придружени с многобройни, предимно нумизматични (повече от 4 000 монети) и други дребни наxoдкu (пръстени, печати, фибули, керамика), както и други не особено пълни бележки и описания от XX и началото на XXI В.
Днешната си популярност тези бани, както и целият археологически обект, дължкат на огромната работа и неистовото себераздаване на починалата вече Цоня Дражева. Благодарение на упоритостта, която тя вложи през последните години, подплатена с огромен емоционален заряд, за няколко години Цоня Дражева наложи този досега безличен (независимо от богатото разнообразие от находки), почти забравен и не
коментиран, бегло споменаван археологически обект и го превърна в лице на археологическите изследвания по южното Черноморие и в авангард на туристическите програми на община Бургас. Успя да подготви обекта за бъдещо разкриване в него на неподозирани дотогава възможности.
Началото бе поставено през 2008 г. Тогава чрез сондажни проучвания Цоня Дражева (като директор на РИМ-Бургас и научен ръководител на проучвателския екип) мотивира цялостна политика на бъдещи системни изследвания.

Н. с. Цоня Дражева

Н. с. Цоня Дражева

Независимо от многобройните пречки – нерегламентирана и унищожавала в течение на десетилетия археологическите структури, безобразна инфраструктура (водоснабдяване, ел, ВиК, строежи – огромна поликлиника) – пропускам разграбванията, бяха засечени останките от западния край на баните, стопански помещения, части от некропол, а почти в края на разкопките, провеждани от Цоня Дражева, преди нейната кончина и част от самите бани – източният корпус и аподитериумите на югоизток и североизток. По – кьсно се установи, че това е източната стена на сьоръжението от IV век, добре съхранено в суперструкция (на места до над 2.50 м), изградено в система opus mixtum в четири реда тухли, с хипокаустни помещения от западната страна на зида, определени първоначално като тепидарий. Заложените няколко сондажа на широк периметър на всякъде показваха богати следи от античността и средновековието на площ с неподозирани дотогава размери.

Разкопките

Разкопките

Активността на Цоня Дражева през следващите години (2009-2012 г.) доведе последователно до следното:

Разщиряване на вече заложените разкрития.

Окончателно установяване на източния сектор на античната и средновековната баня, а впоследствие и на аподитеруми в югоизточния и североизточния край на част от басейн и други структури.

Разкриване на нови елементи от градския живот.

Установяване на част от северната крепостна стена на града, укреена при император Юстиниан Велики през VI В. – археологическите проучвания подкрепиха сведенията на Прокопий. Разкриването на архитектурните останки бе съпроводено с привличането на огромен движим археологически материал – керамика, над 1000 бр. монети (антични, средновековни, турски, европейски), над 20 средновековни печата, каменна пластика. Измежду най – значимите монетни находки са откритите седем броя златни монети от времето на императорите – една на Константин IV Погонат и шест на Юстиниан II Ринотмет.
За нуждите на бъдещето археологическо изследване бе отстранена (съборена и разчистена) огромна по размери, отдавна неизползвана поликлиника.
Всички посочени разкрития: източна стена на баните, допълнителните помещения от изток, двата аподитериума, тепидариума, хипокаустното помещение, басейнът,  археологически обекти и структури, неизвестни досега на науката. До този момент има само бегли бележки за помещения северно от турската баня ( в посока към античния каптаж). Така че всъщност основните характеристики на античните и средновековни бани видяха бял свят в последните пет години благодарение на Цоня ДражеВа и вече коренно променят информацията за тях.

Akve_Kalide

Разкопките на Акве Калиде.

Същевременно за обекта бе разработена и защитена цялостна концепция, чието прилагане започна от пролетта на 2012 г. и продължава в момента.

 

Comments are closed.